St. Mary's Syrian Orthodox Church, White Plains, NY.
Ettu Nombu 2002
<< Back to Gallery