St. Mary's Syrian Orthodox Church, White Plains, NY.
Ettu Nombu 2004
<< Back to Gallery